CONDICIONS LEGALS

A través d’aquestes condicions legals es regula l’accés i ús, i en general, la relació entre aquest portal web (en endavant WEBSITE o DoctorTIC.net) accessible a l’adreça d’Internet www.DoctorTIC.net i els usuaris de l’WEBSITE (en endavant USUARIS).

Condicions Generals d’Ús

Aquestes condicions generals, regulen l’ús i accés a la pàgina web www.DoctorTIC.net, la finalitat és informar gratuïtament a l’usuari que navegui per aquesta web de tots els serveis que oferim en qualsevol de les seves varietats.

Prendrem totes les mesures necessàries que estiguin al nostre abast per impedir tot tipus de conducta que pugui ser contrària a la legislació espanyola i europea i d’acord a aquesta legislació cooperarem amb les autoritats que correspongui en la identificació de la persona o persones que poguessin ser responsables en l’incompliment d’aquestes condicions generals.

Protecció de Dades Personals

DoctorTIC.net garanteix el compliment de la normativa espanyola i europea de protecció de dades de caràcter personal, així com la implementació de les correponents mesures de seguretat, de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD) i el Reglament General de Protecció de Dades europeu (Reglament UE 2016/679 de el Parlament Europeu i de Consell UE, de 27 d’abril de 2016). DoctorTIC.net l’informa que les dades personals que ens proporcioneu seran incorporades per al seu tractament en fitxers automatitzats. La recollida i tractament d’aquestes dades tenen com a finalitat la prestació de serveis personalitzats i comunicacions electròniques.

L’usuari garanteix l’autenticitat de totes aquelles dades que ens comuniqui a través d’aquesta pàgina web i mantindrà actualitzada la informació que faciliti a DoctorTIC.net, de manera que respongui en tot moment a la seva situació real, essent l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi, així com dels perjudicis que causi per aquesta raó a DoctorTIC.net oa tercers. Mitjançant la cumplimentació i enviament dels corresponents formularis d’aquesta web, l’usuari accepta i autoritza que les seves dades personals siguin objecte de tractament automatitzat per part de DoctorTIC.net. En cas que vostè. Inclogui en els formularis d’aquesta web, dades de caràcter personal titularitat de tercers haurà de, amb caràcter previ a la seva inclusió, obtenir el seu consentiment i informar-li dels extrems continguts en els paràgrafs anteriors.

DoctorTIC.net l’informa que Un. Té dret a accedir a les seves dades i a obtenir confirmació sobre el seu tractament, així com una còpia de les dades personals objecte de tractament. Té dret a actualitzar-los i sol·licitar la rectificació de les dades que siguin inexactes o sol·licitar la supressió quan les dades no siguin necessaris per als fins per als quals van ser recollides. Pot sol·licitar la limitació en el tractament de les seves dades i oposar-se a el tractament dels mateixos revocant el seu consentiment, així com exercir el dret a la portabilitat de les dades. De la mateixa manera, té dret a no ser objecte de decisions basades únicament en el tractament automatitzat de les seves dades personals. Pot exercir els seus drets contactant amb nosaltres webmaster@DoctorTIC.net.

Si considera que els seus drets no s’han atès degudament, té dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control en www.aepd.es

Així mateix, la seva acceptació a el present Avís Legal suposa la prestació del seu consentiment exprés per DoctorTIC.net pugui remetre-li comunicacions publicitàries o promocionals per correu electrònic o altre mitjà de comunicació equivalent, en els termes que estableix la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic. En el supòsit de no estar interessat en rebre aquest tipus de comunicacions pot dirigir-se a DoctorTIC.net, a l’correu electrònic webmaster@DoctorTIC.net, manifestant la seva voluntat.

DoctorTIC.net es compromet a l’acompliment de la seva obligació de secret respecte a les dades de caràcter personal subministrades i a el deure de tractar-les amb confidencialitat i reserva, conforme a la legislació vigent. A aquests efectes adoptarà les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.

Propietat Intel·lectual & Drets d’Autor

El lloc web, incloent a títol enunciatiu però no limitatiu la seva programació, edició, compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, logotips, text i / o gràfics, són propietat de DoctorTIC.net o, si és el cas, disposa de llicència o autorització expressa per part dels autors. Tots els continguts del lloc web es troben degudament protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial, així com inscrits en els registres públics corresponents.

Independentment de la finalitat per a la qual fossin destinats, la reproducció total o parcial, ús, explotació, distribució i comercialització, requereix en tot cas de l’autorització escrita prèvia per part de l’DoctorTIC.net. Qualsevol ús no autoritzat prèviament es considera un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l’autor.

Els dissenys, logotips, text i / o gràfics aliens a l’DoctorTIC.net i que poguessin aparèixer en el lloc web, pertanyen als seus respectius propietaris, sent ells mateixos responsables de qualsevol possible controvèrsia que pogués suscitar respecte a aquests. DoctorTIC.net autoritza expressament a que tercers puguin redirigir directament als continguts concrets del lloc web, i en tot cas redirigir al lloc web principal de www.doctortic.net

Per realitzar qualsevol tipus d’observació respecte a possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del lloc web, pot fer-ho mitjançant el correu electrònic info@doctortic.net.

Exempció de Responsabilitats

DoctorTIC.net s’eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada al seu lloc web sempre que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer aliè a aquest.

DoctorTIC.net fora de l’expressament reconegut en aquestes condicions generals, no es fa responsable dels danys informàtics que puguin ser ocasionats a l’USUARI, per causes alienes a la seva voluntat, ni per qualsevol altre tipus de dany, que poguessin ser-li ocasionats per virus de la xarxa Internet.

DoctorTIC.net no es fa responsable per danys ocasionals que puguin efectuar-se per falta de disponibilitat de la pàgina, o continuïtat de www.DoctorTIC.net

L’usuari està obligat a indemnitzar DoctorTIC.net per qualsevol dany o perjudici que pogués ocasionar, de la mala utilització www.DoctorTIC.net, infringint per això les presents condicions generals i la normativa vigent.

Llei Aplicable i Jurisdicció

La llei aplicable en cas de disputa o conflicte d’interpretació dels termes que conformen els textos legals, així com qualsevol qüestió relacionada amb els serveis de la present web, serà la llei espanyola.

Qualsevol conflicte que es generi entre DoctorTIC.net i els USUARIS de www.DoctorTIC.net, es resoldran els tribunals de Barcelona.