SOCIETATS & ASSOCIACIONS

Gestionem la Presència a Internet d’Associacions i Societats de la salut a Espanya i Llatinoamèrica des de l’any 2005. Implementem el Màrqueting digital social en les entitats del tercer sector que volen una transformació digital adequada a les seves necessitats.

Els oferim donar valor afegit a la seva Societat o Associació, incrementant tant la seva imatge social (de marca) com el nombre dels seus associats, i millorem la qualitat i difusió de la seva comunicació i dels seus esdeveniments, transmetent-los en línia per videostreaming si ho desitja.

Definim la seva estratègia de Presència a Internet d’acord amb una auditoria preliminar, i implementem solucions a mida de les entitats. Funcionem amb una metodologia de treball clara, que apliquem amb rigor i amb qualitat, amb objectius a curt, mitjà i llarg termini

DIFUSSIÓ

 • Millori com es dóna a conèixer com a Entitat.
 • QUÈ comunica i COM ho comunica.
Psicoterapia online DOCTOR TIC

COMUNICACIÓ

 • Millori la comunicació Interna amb associats.
 • Creï nous canals amb el seu ecosistema intern i extern (stakeholders).
Doctor TIC

CAPTACIÓ

 • De nous membres.
 • De noves relacions interprofessionals.

INTERNET

 • Com a eina vertebradora d’activitat.
 • Transformació Digital útil.
gestion citas Doctor TIC

FORMACIÓ

 • Optimitzem els seus cursos, tallers, jornades i/o congressos.
 • La tecnologia per a millorar el cost-eficiència.
Consultoria Etica Legal Doctor TIC

ÈTICA & LEGALITAT

 • L’ajudem a complir el Codi Deontològic a Internet.
 • L’ajudem a complir la Legalitat a Internet.

Serveis per a Associacions i Societats

Podem ajudar a la seva Associació i/o Societat de Salut en gairebé qualsevol aspecte relacionat amb el màrqueting i/o la tecnologia.

 • MARKETING DIGITAL SOCIAL: Pàgines web per Societats i Associacions, posicionament a buscadors, xarxes socials, publicitat social, emailings, newsletters…

 • IDENTITAT DIGITAL DE LA SEVA ENTITAT: Influència Digital i augment de la notorietat de la seva entitat. Gestió de la Identitat Digital, Reputació Online i eBranding.

 • ASSESSORIA ESTRATÈGICA PEL TERCER SECTOR: Estratègies de Màrqueting Digital social d’alt valor afegit, enfocades a la missió de la seva entitat i basades en EMarketing 3.0, que té en compte els valors i la sostenibilitat en el temps.

 • ASSESSORIA TECNOLÒGICA PER SOCIETATS: Assessoria i formació sobre infraestructures tecnològiques adaptades a Associacions i Societats : informàtica, telecomunicacions, xarxes i seguretat TIC.

 • ASSESSORIA ÈTICO-LEGAL: Assessorament i suport en el compliment de la legislació vigent i Codi Deontològic en Confidencialitat de Dades i Privacitat de les Persones.

 • MÀRKETING D’ESDEVENIMENTS: Gestió del model de negoci de la seva jornada o congrés. Difusió online de l’esdeveniment, gestió d’inscripcions, nous mercats, transmissió videostreaming…

Serveis per als seus Associats i Socis

Màrqueting Digital Social: generi valor a la seva missió

El Màrqueting digital social ocupa un lloc estratègic dins de la seva organització per generar valor a la seva missió. La seva implementació és necessària per aconseguir una millor visibilitat i abast dels seus projectes. El Màrqueting social per al tercer sector aporta un augment de l’eficàcia i ens ajuda a aconseguir bons resultats si ho apliquem com una estratègia transversal a tota la seva organització, implementant un conjunt d’accions i donant resultats visibles.

Oferim les millors solucions per a una òptima Presència a Internet, que generi impacte o major abast als seus projectes, amb eines digitals per aconseguir una major visibilitat arribant a més audiència i aconseguint els objectius estratègics de la comunicació digital, guanyant notorietat, optimitzant la captació de fons, de donants i de socis, així com una millor difusió i comunicació eficaç.

Optimitzem la seva Presència a Internet proposant la millor estratègia digital basada en els valors de l’entitat, de forma personalitzada i d’acord als seus recursos. Aportem una visió holística de 360º, tant a nivell de màrqueting com de tecnologia, com a nivell social, ètic, legal, econòmic i organitzacional.

Implementem els canals digitals de la forma més rendible possible, mesurem els resultats per validar-los i els analitzem per demostrar l’èxit de l’estratègia. La clau de l’èxit de la Presència a Internet és fer aquest procés de forma cíclica, evolucionant mitjançant Millora Contínua. A més, li oferim informes de progressos trimestrals de forma quantificada.

Identitat Digital per Entitats Socials

A partir d’una auditoria inicial gestionem de forma regular la Identitat Digital de la seva Associació o Societat, així com el de tots els professionals que la conformen.

Incrementem la notorietat de la seva entitat generant Influència Digital, donant lloc a un major impacte social i augmentant la base social de la seva Associació o Societat, implementant estratègies d’Identitat Digital, Reputació online i eBranding,

Optimitzem la seva imatge de marca a Internet (eBranding) mitjançant la creació d’una estratègia cohesionada de Màrqueting Digital, potenciant els punts forts de la seva entitat i de la seva missió, així com dels seus valors, en tots els canals digitals que ens permetin una millora en la interacció amb l’audiència i una millora de la relació i interacció tant interna i externa de l’entitat.

Gestionem la Reputació Online promovent i maximitzant els bons comentaris i alhora minimitzant l’impacte dels comentaris negatius, fins eliminar-los, sempre que sigui possible.

Assessoria Estratègica per Associacions i Societats

Oferim Estratègies personalitzades de Presència a Internet, d’alt valor afegit i sostenibles en el temps, que involucrin a tota l’organització i que estiguin alineades amb els objectius i valors estratègics de la seva entitat per assegurar l’èxit i la Transformació Digital que necessita en el mercat digital social actual.

Implementem Estratègies basades en els valors i la missió de l’entitat, aplicant estratègies de Màrqueting digital 3.0 i 4.0, per treballar la sensibilització i transmetre la idea de valor o propòsit de la seva entitat. Millorem la difusió i captació de recursos i fons amb l’ús de nous canals de captació fent que implementar una bona estratègia Digital sigui una necessitat en el mercat digital actual per consolidar les seves accions.

Aquesta estratègia integral de Màrqueting Digital Social atrau usuaris i redueix els costos en l’acció de captació, millora el posicionament de la web a Internet, augmentant les visites a la web, i millora la imatge de marca donant la necessària visibilitat digital.

 Orientem els nostres esforços en les accions de comunicació i estratègies globals destinades a aconseguir resultats a curt, mitjà i llarg termini, tenint en compte l’amplitud i transversalitat de les estratègies de màrqueting digital les quals necessiten per al seu desenvolupament i correcta implantació l’ampli coneixement dels diferents àmbits del màrqueting digital i de les tecnologies d’Internet.

Assessoria Tecnològica per Entitats Socials

Els oferim assessoria en Presència a Internet i infraestructura tecnològica en els àmbits de la informàtica, les telecomunicacions, les xarxes i la seguretat TIC.

Els ajudem amb tota la Tecnologia que necessiti la seva entitat. Assessorem i implementem des del programari de gestió fins a la seguretat de la seva xarxa informàtica. El nostre equip està format per professionals que vénen de diferents disciplines de l’enginyeria, per la qual cosa disposem de coneixements transversals del món digital i de les tecnologies d’Internet.

Oferim canvis reals en Tecnologies Digitals i adaptades als seus recursos per a un major impacte en la seva activitat, incorporant les tecnologies i les pràctiques digitals més adequades a les seves necessitats.

Com a valor afegit als nostres serveis estàndard l’assessorarem sempre que ho necessiti (24x7x365) en temes relacionats amb la informàtica, telecomunicacions, xarxes i seguretat TIC.

Assessoria Ètico-Legal per a seva Societat o Associació

Realitzem auditories de compliment de les diferents legislacions i del seu codi deontològic professional, afectats per la seva activitat a Internet i les diferents activitats digitals realitzades per la seva associació o societat. Garantim el compliment dels diferents aspectes de la seguretat mitjançant criptografia: serveis de Confidencialitat, d’Autenticació entre l’entitat i l’associat/usuari, d’Integritat de dades i de Control d’Accés a les dades dels associats i col·laboradors.

Valor Afegit per Esdeveniments Socials i de Formació

Doctor TIC és una extensió especialitzada de les agències Organitzadores de Congressos. Aquestes empreses acostumen a oferir alguns d’aquests serveis, però no amb la mateixa qualitat, ni especialització tecnològica, ni especialització de el sector Salut, que nosaltres sí que podem oferir.

Oferim serveis d’estratègia i implementació tant pel Congrés Presencial com pel Congrés Online:

 • Difusió a Internet: Màrqueting Digital i creació d’eBranding
 • Gestió online d’inscripcions
Marketing Videostreaming Congres Conferencia event Salut Digital Doctor TIC

A més, l’ajudem especialment a crear i gestionar el seu Congrés Online amb la qualitat tecnològica necessària, nous perfils de clients i patrocinadors. Fem que aquest nou canal d’ingressos a través del Congrés Online sigui rentable.

 • Transmissió online de l’esdeveniment: webinars i webcasts
 • Gestió del model de negoci del Congrés Online

Si us plau demani a la seva agència organitzadora actual que busqui de manera activa i efectiva nous perfils d’assistents o de patrocinadors per al seu pròxim esdeveniment i demani’ls que demostrin l’èxit d’aquesta acció.

Doctor TIC es recolza en Internet per trobar nous mercats i perfils professionals que li suposin nous ingressos addicionals. Com que no tots els esdeveniments són iguals, contacti’ns i parlem sobre la nostra rendibilitat.

DIFUSIÓ ONLINE & NOUS MERCATS

La difusió online que oferim permet arribar a un perfil diferent de professional respecte de la publicitat tradicional de tríptics i pòsters. A curt termini augmentem molt la visibilitat de l’esdeveniment ja que arribem transversalment a diferents tipus de professionals del sector. A mig i llarg termini augmentem el nombre de participants gràcies a la millora de la percepció de la marca (eBranding).

Li oferim gestionar la publicitat online del seu esdeveniment incloent-lo en diverses plataformes d’Internet i realitzant enviaments d’emailings directament als assistents potencials -separats per regions i especialitats- i buscant suports i sinergies en altres societats científiques i esdeveniments de la seva especialitat. Disposem de diverses bases de dades -per especialitats i regions- de professionals i societats. Som especialistes en la gestió de la Presència a Internet d’esdeveniments.

Treballem a nivell internacional, principalment a Europa i Llatinoamèrica.

TRANSMISSIÓ VIDEOSTREAMING EN DIRECTE PER INTERNET

La transmissió de l’esdeveniment online per videostreaming pot fer-se en diverses modalitats (webcast, webinar, directe, gravat…) i tenim experiència en totes elles.

Aquest nou canal proporciona una via alternativa per ampliar l’audiència del seu esdeveniment de forma significativa, ja que permet accedir a aquells professionals que no puguin assistir presencialment.

Li oferim la gestió tècnica de la transmissió online de l’esdeveniment i, a més, l’assessoria sobre el model de negoci més apropiat perquè tingui una màxima rendibilitat, incloent la recerca de patrocinadors específics per a aquest canal.

Alguns dels Nostres Clients

Algunes de les entitats, associacions i societats amb les que hem treballat són:

.
.
.
.